از صفر شروع نکنید!

 

معنی انگلیسی:

redemption: the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment

 

معنی عمومی:

خريد مالکيت معنوي اعم از سنوات خدمت، شرکت، سايت، ايده و ...

 

تعریف:

مبلغي که يک شخص بابت خدمت، ايده، مجوز و ... خود دريافت مي کند و از ادامه کار و برخورداري از مزاياي آن دست مي کشد.